Załącznik do uchwały nr 1/2021 Zarządu PUK Zielonki sp. z o.o. z dnia 13 stycznia 2021 r.

CENNIK USŁUG POZATARYFOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH W ZIELONKACH SP. Z O.O. OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 LUTEGO 2021 R.

Lp.

Wyszczególnienie

Cena/stawka netto w zł

Stawka podatku VAT

Cena/stawka brutto w zł

1.

Czyszczenie kanalizacji na odcinku o długości do 50 m i średnicy do 160 mm

20,00 zł/m jednak nie mniej niż 300,00 zł za zlecenie

23%

24,60 zł/m jednak nie mniej niż 369,00 zł za zlecenie

2.

Czyszczenie kanalizacji na odcinku o długości ponad 50 m lub średnicy ponad 160 mm

według kalkulacji indywidualnej

23%

3.

Inspekcja TV kanalizacji na odcinku o długości do 50 m

300,00

23%

369,00

4.

Inspekcja TV każdych następnych 50 m kanalizacji

100,00

23%

123,00

5.

Przegląd przyłącza kanalizacyjnego wraz z inspekcją TV

400,00

23%

492,00

6.

Nawiercenie rurociągu z PE, PCV (bez materiałów)

200,00

23%

246,00

7.

Nawiercenie rurociągu stalowego, żeliwnego (bez materiałów)

300,00

23%

369,00

8.

Nawiercenie rurociągu z azbestu (bez materiałów)

400,00

23%

492,00

9.

Próba szczelności rurociągu

1 000,00

23%

1 230,00

10.

Zamknięcie zasuwy na przyłączu wodociągowym

100,00

23%

123,00

11.

Otwarcie zasuwy na przyłączu wodociągowym

100,00

23%

123,00

12.

Zamknięcie zasuwy sieciowej (zasuw sieciowych) na czas nie dłuższy niż 8 godzin

150,00

23%

184,50

13.

Otwarcie zasuwy sieciowej wraz z odpowietrzaniem

200,00

23%

246,00

14.

Otwarcie zespołu zasuw wraz z odpowietrzaniem (większy obszar)

według kalkulacji indywidualnej

23%

15.

Założenie korka pneumatycznego

130,00

23%

159,90

16.

Ściągnięcie korka pneumatycznego

130,00

23%

159,90

17.

Montaż hydrantu

według kalkulacji indywidualnej

23%

18.

Montaż zasuwy

według kalkulacji indywidualnej

23%

19.

Budowa albo przebudowa przyłącza lub sieci wodociągowej

według kalkulacji indywidualnej

23%

20.

Budowa albo przebudowa przyłącza lub sieci kanalizacyjnej

według kalkulacji indywidualnej

23%

21.

Sporządzenie projektu przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego

według kalkulacji indywidualnej

23%

22.

Sporządzenie projektu sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

według kalkulacji indywidualnej

23%

23.

Częściowy odbiór techniczny przyłącza lub sieci wodociągowej

100,00

23%

123,00

24.

Częściowy odbiór techniczny przyłącza lub sieci kanalizacyjnej

100,00

23%

123,00

25.

Ponowny odbiór techniczny przyłącza wodociągowego (np. po rozdzieleniu instalacji lub przeniesieniu wodomierza)

200,00

23%

246,00

26.

Opłata za nieuzasadnione wezwanie pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego

według kalkulacji indywidualnej jednak nie mniej niż 100,00 zł

23%

według kalkulacji indywidualnej jednak nie mniej niż 123,00 zł

27.

Odbiór techniczny wodomierza dodatkowego (sublicznika) wraz z plombowaniem

80,00

23%

98,40

28.

Wymiana wodomierza dodatkowego (sublicznika) zamontowanego na konsoli wraz z plombowaniem na urządzenie Sensus 15 (bez przeróbki instalacji)

100,00

23%

123,00

29.

Demontaż wodomierza na okres zimowy (nie dłużej niż od 1 października do 31 marca) na wniosek Odbiorcy Usług

100,00

23%

123,00

30.

Montaż wodomierza ściągniętego na okres zimowy na wniosek Odbiorcy Usług wraz z plombowaniem

100,00

23%

123,00

31.

Wymiana uszkodzonego lub rozmrożonego (z powodu niewłaściwego zabezpieczenia pomieszczenia albo studzienki) wodomierza o średnicy 1/2 cala albo 3/4 cala z winy Odbiorcy Usług

200,00

23%

246,00

32.

Wymiana uszkodzonego lub rozmrożonego (z powodu niewłaściwego zabezpieczenia pomieszczenia albo studzienki) wodomierza o średnicy 1 cal albo większego z winy Odbiorcy Usług

według kalkulacji indywidualnej

23%

33.

Założenie bądź wymiana nakładki radiowej do zdalnego odczytu w wyniku jej zgubienia bądź uszkodzenia w sposób uniemożliwiający jej dalsze wykorzystanie z winy Odbiorcy Usług

200,00

23%

246,00

34.

Plombowanie wodomierza po zgłoszonym zdjęciu plomby z przyczyn niezależnych od PUK Zielonki sp. z o.o.

15,00

23%

18,45

35.

Kontrola (sprawdzenie) działania wodomierza w autoryzowanej stacji badań

80,00

23%

98,40

36.

Ekspertyza działania wodomierza w urzędzie miar

według kalkulacji indywidualnej

23%

37.

Opłata za wezwanie pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego

według kalkulacji indywidualnej za każdą rozpoczętą godzinę pracy

23%

38.

Przywrócenie dostawy wody lub zdjęcie plomb z zaworów odcinających lub otwarcie przyłącza kanalizacyjnego po odcięciu/zamknięciu z winy Odbiorcy Usług

600,00

23%

738,00

39.

Opłata za nie dojście do skutku bądź przerwanie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego z winy inwestora lub wykonawcy

100,00

23%

123,00

40.

Opłata za nie dojście do skutku bądź przerwanie odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego z winy inwestora lub wykonawcy

100,00

23%

123,00

41.

Opłata za nie dojście do skutku zamknięcia zasuwy sieciowej (zasuw sieciowych) z winy inwestora lub wykonawcy

100,00

23%

123,00

42.

Opłata za samowolne odkręcenie lub zakręcenie zasuwy na przyłączu (nie dotyczy przypadków związanych z wystąpieniem awarii) lub sieci

300,00

23%

369,00

43.

Opłata za asystę techniczną nad budową, przebudową, modernizacją i wpięciem do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

100,00

23%

123,00

44.

Opłata za naprawę uszkodzeń sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej spowodowanych przez inwestora lub wykonawcę

według kalkulacji indywidualnej

23%

45.

Sprzedaż wody w ilości do 5 m3 na cele budowlane wraz z napełnieniem pojemników inwestora lub wykonawcy

75,00

23%

92,25

46.

Zrzut nieczystości ciekłych do stacji zlewnej

6,34 zł/m3

8%

6,85

47.

Wymiana albo dostarczenie nowego identyfikatora transponderowego w wyniku zniszczenia albo utraty dotychczasowego przez Dostawcę nieczystości ciekłych

30,00

23%

36,90

48.

Wymiana albo dostarczenie nowego pilota do bramy w wyniku zniszczenia albo utraty dotychczasowego przez Dostawcę nieczystości ciekłych

60,00

23%

73,80

49.

Wykrywanie awarii wodociągowych sprzętem specjalistycznym (geofon, korelator)

wg kalkulacji indywidualnej

23%

50.

Usługa budowlana

wg kalkulacji indywidualnej

23%

51.

Czyszczenie nietypowych odcinków kanalizacji sanitarnej (np. między  budynkiem a zbiornikiem bezodpływowym albo przydomową oczyszczalnią ścieków)

wg kalkulacji indywidualnej

23%

52.

Przeróbka wewnętrznej instalacji wodnej (w zakresie układu pomiarowego, reduktora ciśnienia, domowego zestawu hydroforowego itp.)

wg kalkulacji indywidualnej

23%

53.

Wymiana wodomierza służącego do opomiarowania studni indywidualnej w celu rozliczania ścieków odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej (usługa z plombowaniem; bez przeróbki instalacji)

100,00

23%

123,00

54.

Opłata podwyższona za bezumowne korzystanie z gminnych urządzeń wodociągowych

(dotyczy przypadków wykrycia i ujawnienia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne staraniem własnym niezgłoszonego pisemnie nielegalnego podłączenia do sieci wodociągowej)

2 000,00

23%

2 460,00

55.

Opłata podwyższona za bezumowne korzystanie z gminnych urządzeń kanalizacyjnych

(dotyczy przypadków wykrycia i ujawnienia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne staraniem własnym niezgłoszonego pisemnie nielegalnego podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej)

2 000,00

23%

2 460,00

56.

Opłata obniżona za bezumowne korzystanie z gminnych urządzeń wodociągowych1

(dotyczy przypadków samodzielnego i dobrowolnego pisemnego ujawnienia /zgłoszenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu/ własnego nielegalnego podłączenia do sieci wodociągowej)

1,00

23%

1,23

57.

Opłata obniżona za bezumowne korzystanie z gminnych urządzeń kanalizacyjnych1

(dotyczy przypadków samodzielnego i dobrowolnego pisemnego ujawnienia /zgłoszenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu/ własnego nielegalnego podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej)

1,00

23%

1,23

1 – obniżona stawka opłaty obowiązuje do dnia 31 lipca 2021 r.

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w dniu 30 sierpnia 2016 r. prezes zarządu podjął uchwałę nr 10/2016 w sprawie przyjęcia cennika usług pozataryfowych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach sp. z o.o.

Nowy cennik będzie obowiązywać od dnia 1 września 2016 r. Zawiera on następujące pozycje:

 

Lp. Wyszczególnienie Cena netto w zł Stawka podatku VAT Cena brutto w zł
1. Czyszczenie kanalizacji na odcinku o długości do 50 m i średnicy do 160 mm 20,00 zł/m jednak nie mniej niż 300,00 zł za zlecenie 23% 24,60 zł/m jednak nie mniej niż 369,00 zł za zlecenie
2. Czyszczenie kanalizacji na odcinku o długości ponad 50 m lub średnicy ponad 160 mm według kalkulacji indywidualnej 23%
3. Inspekcja TV kanalizacji na odcinku o długości do 50 m 300,00 23% 369,00
4. Inspekcja TV każdych następnych 50 m kanalizacji 100,00 23% 123,00
5. Przegląd przyłącza kanalizacyjnego wraz z inspekcją TV 400,00 23% 492,00
6. Nawiercenie rurociągu z PE, PCV (bez materiałów) 200,00 23% 246,00
7. Nawiercenie rurociągu stalowego, żeliwnego (bez materiałów) 300,00 23% 369,00
8. Nawiercenie rurociągu z azbestu (bez materiałów) 400,00 23% 492,00
9. Próba szczelności rurociągu 1 000,00 23% 1 230,00
10. Zamknięcie zasuwy na przyłączu wodociągowym 100,00 23% 123,00
11. Otwarcie zasuwy na przyłączu wodociągowym 100,00 23% 123,00
12. Zamknięcie zasuwy sieciowej (zasuw sieciowych) na czas nie dłuższy niż 8 godzin 150,00 23% 184,50
13. Otwarcie zasuwy sieciowej wraz z odpowietrzaniem 200,00 23% 246,00
14. Otwarcie zespołu zasuw wraz z odpowietrzaniem (większy obszar) według kalkulacji indywidualnej 23%
15. Założenie korka pneumatycznego 130,00 23% 159,90
16. Ściągnięcie korka pneumatycznego 130,00 23% 159,90
17. Montaż hydrantu według kalkulacji indywidualnej 23%
18. Montaż zasuwy według kalkulacji indywidualnej 23%
19. Budowa przyłącza lub sieci wodociągowej według kalkulacji indywidualnej 23%
20. Budowa przyłącza lub sieci kanalizacyjnej według kalkulacji indywidualnej 23%
21. Sporządzenie projektu przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego według kalkulacji indywidualnej 23%
22. Sporządzenie projektu sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej według kalkulacji indywidualnej 23%
23. Częściowy odbiór techniczny przyłącza lub sieci wodociągowej 100,00 23% 123,00
24. Częściowy odbiór techniczny przyłącza lub sieci kanalizacyjnej 100,00 23% 123,00
25. Ponowny odbiór techniczny przyłącza wodociągowego 200,00 23% 246,00
26. Odbiór techniczny po rozdzieleniu instalacji wodociągowej 120,00 23% 147,60
27. Odbiór techniczny wodomierza dodatkowego (sublicznika) wraz z plombowaniem 80,00 23% 98,40
28. Wymiana wodomierza dodatkowego (sublicznika) zamontowanego na konsoli wraz z plombowaniem na urządzenie Sensus 15 (bez przeróbki instalacji) 100,00 23% 123,00
29. Demontaż wodomierza na okres zimowy (nie dłużej niż od 1 października do 31 marca) na wniosek Odbiorcy Usług 100,00 23% 123,00
30. Montaż wodomierza ściągniętego na okres zimowy na wniosek Odbiorcy Usług wraz z plombowaniem 100,00 23% 123,00
31. Wymiana uszkodzonego lub rozmrożonego (z powodu niewłaściwego zabezpieczenia pomieszczenia albo studzienki) wodomierza o średnicy 1/2 cala albo 3/4 cala z winy Odbiorcy Usług 200,00 23% 246,00
32. Wymiana uszkodzonego lub rozmrożonego (z powodu niewłaściwego zabezpieczenia pomieszczenia albo studzienki) wodomierza o średnicy 1 cal albo większego z winy Odbiorcy Usług według kalkulacji indywidualnej 23%
33. Założenie bądź wymiana nakładki radiowej do zdalnego odczytu w wyniku jej zgubienia bądź uszkodzenia w sposób uniemożliwiający jej dalsze wykorzystanie z winy Odbiorcy Usług 200,00 23% 246,00
34. Plombowanie wodomierza po zgłoszonym zdjęciu plomby z przyczyn niezależnych od PUK Zielonki sp. z o.o. 15,00 23% 18,45
35. Kontrola (sprawdzenie) działania wodomierza w autoryzowanej stacji badań 80,00 23% 98,40
36. Ekspertyza działania wodomierza w urzędzie miar według kalkulacji indywidualnej 23%
37. Opłata za wezwanie pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego według kalkulacji indywidualnej za każdą rozpoczętą godzinę pracy 23%
38. Przywrócenie dostawy wody lub zdjęcie plomb z zaworów odcinających lub otwarcie przyłącza kanalizacyjnego po odcięciu/zamknięciu z winy Odbiorcy Usług 600,00 23% 738,00
39. Opłata za nie dojście do skutku bądź przerwanie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego z winy inwestora lub wykonawcy 100,00 23% 123,00
40. Opłata za nie dojście do skutku bądź przerwanie odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego z winy inwestora lub wykonawcy 100,00 23% 123,00
41. Opłata za nie dojście do skutku zamknięcia zasuwy sieciowej (zasuw sieciowych) z winy inwestora lub wykonawcy 100,00 23% 123,00
42. Opłata za samowolne odkręcenie lub zakręcenie zasuwy na przyłączu lub sieci 300,00 23% 369,00
43. Opłata za asystę techniczną nad budową, przebudową, modernizacją i wpięciem do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej 100,00 23% 123,00
44. Opłata za naprawę uszkodzeń sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej spowodowanych przez inwestora lub wykonawcę według kalkulacji indywidualnej 23%
45. Sprzedaż wody w ilości do 5 m3 na cele budowlane wraz z napełnieniem pojemników inwestora lub wykonawcy 75,00 23% 92,25
46. Zrzut nieczystości ciekłych do stacji zlewnej 6,34 zł/m3 8% 6,85
47. Wymiana albo dostarczenie nowego identyfikatora transponderowego w wyniku zniszczenia albo utraty dotychczasowego przez Dostawcę nieczystości ciekłych 30,00 23% 36,90
48. Wymiana albo dostarczenie nowego pilota do bramy w wyniku zniszczenia albo utraty dotychczasowego przez Dostawcę nieczystości ciekłych 60,00 23% 73,80

KONTAKT

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

w Zielonkach Sp. z o.o.,

Siedziba: Węgrzce ul. Forteczna 3
32 - 086 Węgrzce

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
tel: 12 286-32-35, 12 285-02-61
fax: 12 306-70-09

 

Godziny pracy zakładu:

  • Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 15:00
  • Sobota, niedziela i święta: Nieczynne
  • Całodobowe zgłaszanie awarii: 12-285-02-61, 12-286-32-35.
  • W celu zgłoszenia awarii poza godzinami pracy, po usłyszeniu sygnału prosimy o pozostawienie nagrania na automatycznej centrali z podaniem swojego imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu bądź miejsca awarii oraz z krótkim opisem zdarzenia. Po zakończeniu połączenia należy oczekiwać na kontakt inżyniera dyżurnego, który nastąpi z numeru zastrzeżonego. Informujemy, że awarie usuwane są w trybie całodobowym, jednak dokładny czas interwencji jest uzależniony od liczby otrzymanych zgłoszeń, rodzaju i skali awarii. UWAGA! aby skutecznie zgłosić awarię, należy skorzystać z numeru niezastrzeżonego oraz dezaktywować w swoim telefonie funkcję odrzucania/blokowania numerów zastrzeżonych, w przeciwnym razie inżynier dyżurny nie będzie w stanie skontaktować się z osobą zgłaszającą awarię.
  • W razie wystąpienia problemów technicznych z telefonicznym zgłaszaniem awarii, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na  adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Subskrypcja e-mail

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ W MAŁOPOLSCE

IBO

TAURON EKO PREMIUM

 

herb large