Załącznik do uchwały nr 14/2021 Zarządu PUK Zielonki sp. z o.o. z dnia 22 grudnia 2021 r.

CENNIK USŁUG POZATARYFOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH W ZIELONKACH SP. Z O.O. OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2022 R.

Lp.

Wyszczególnienie

Cena/stawka netto1 w zł

1.

Czyszczenie kanalizacji na odcinku o długości do 50 m i średnicy do 160 mm

25,00 zł/m jednak nie mniej niż 340,00 zł za zlecenie

2.

Czyszczenie kanalizacji na odcinku o długości ponad 50 m lub średnicy ponad 160 mm

według kalkulacji indywidualnej

3.

Inspekcja TV kanalizacji na odcinku o długości do 50 m

340,00

4.

Inspekcja TV każdych następnych 50 m kanalizacji

115,00

5.

Przegląd przyłącza kanalizacyjnego wraz z inspekcją TV

450,00

6.      Sprawdzenie wewnętrznej instalacji
     kanalizacyjnej

250,00

7.

Nawiercenie rurociągu z PE, PCV (bez materiałów)

225,00

8.

Nawiercenie rurociągu stalowego, żeliwnego (bez materiałów)

340,00

9.

Nawiercenie rurociągu z azbestu (bez materiałów)

450,00

10.

Próba szczelności rurociągu

1 130,00

11.

Zamknięcie zasuwy na przyłączu wodociągowym

115,00

12.

Otwarcie zasuwy na przyłączu wodociągowym

115,00

13.

Zamknięcie zasuwy sieciowej (zasuw sieciowych) na czas nie dłuższy niż 8 godzin

170,00

14.

Otwarcie zasuwy sieciowej wraz z odpowietrzaniem

225,00

15.

Otwarcie zespołu zasuw wraz z odpowietrzaniem (większy obszar)

według kalkulacji indywidualnej

16.

Założenie korka pneumatycznego

150,00

17.

Ściągnięcie korka pneumatycznego

150,00

18.

Montaż hydrantu

według kalkulacji indywidualnej

19.

Montaż zasuwy

według kalkulacji indywidualnej

20.

Budowa albo przebudowa przyłącza lub sieci wodociągowej

według kalkulacji indywidualnej

21.

Budowa albo przebudowa przyłącza lub sieci kanalizacyjnej

według kalkulacji indywidualnej

22.

Sporządzenie projektu przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego

według kalkulacji indywidualnej

23.

Sporządzenie projektu sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

według kalkulacji indywidualnej

24.

Częściowy odbiór techniczny przyłącza lub sieci wodociągowej

115,00

25.

Częściowy odbiór techniczny przyłącza lub sieci kanalizacyjnej

115,00

26.

Ponowny odbiór techniczny przyłącza wodociągowego (np. po rozdzieleniu instalacji lub przeniesieniu wodomierza)

225,00

27.

Opłata za nieuzasadnione wezwanie pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego

według kalkulacji indywidualnej jednak nie mniej niż 115,00 zł

28.

Odbiór techniczny wodomierza dodatkowego (sublicznika) wraz z plombowaniem

90,00

29.

Wymiana wodomierza dodatkowego (sublicznika) zamontowanego na konsoli wraz z plombowaniem na urządzenie Sensus 15 (bez przeróbki instalacji)

115,00

30.

Demontaż wodomierza na okres zimowy (nie dłużej niż od 1 października do 31 marca) na wniosek Odbiorcy Usług

115,00

31.

Montaż wodomierza ściągniętego na okres zimowy na wniosek Odbiorcy Usług wraz z plombowaniem

115,00

32.

Wymiana uszkodzonego lub rozmrożonego (z powodu niewłaściwego zabezpieczenia pomieszczenia albo studzienki) wodomierza o średnicy 1/2 cala albo 3/4 cala z winy Odbiorcy Usług

225,00

33.

Wymiana uszkodzonego lub rozmrożonego (z powodu niewłaściwego zabezpieczenia pomieszczenia albo studzienki) wodomierza o średnicy 1 cal albo większego z winy Odbiorcy Usług

według kalkulacji indywidualnej

34.

Założenie bądź wymiana nakładki radiowej do zdalnego odczytu w wyniku jej zgubienia bądź uszkodzenia w sposób uniemożliwiający jej dalsze wykorzystanie z winy Odbiorcy Usług

225,00

35.

Plombowanie wodomierza po zgłoszonym zdjęciu plomby z przyczyn niezależnych od PUK Zielonki sp. z o.o.

20,00

36.

Kontrola (sprawdzenie) działania wodomierza w autoryzowanej stacji badań

90,00

37.

Ekspertyza działania wodomierza w urzędzie miar

według kalkulacji indywidualnej

38.

Opłata za wezwanie pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego

według kalkulacji indywidualnej za każdą rozpoczętą godzinę pracy

39.

Przywrócenie dostawy wody lub zdjęcie plomb z zaworów odcinających lub otwarcie przyłącza kanalizacyjnego po odcięciu/zamknięciu z winy Odbiorcy Usług

650,00

40.

Opłata za nie dojście do skutku bądź przerwanie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego z winy inwestora lub wykonawcy

115,00

41.

Opłata za nie dojście do skutku bądź przerwanie odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego z winy inwestora lub wykonawcy

115,00

42.

Opłata za nie dojście do skutku zamknięcia zasuwy sieciowej (zasuw sieciowych) z winy inwestora lub wykonawcy

115,00

43.

Opłata za samowolne odkręcenie lub zakręcenie zasuwy na przyłączu (nie dotyczy przypadków związanych z wystąpieniem awarii) lub sieci

340,00

44.

Opłata za asystę techniczną nad budową, przebudową, modernizacją i wpięciem do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

115,00

45.

Opłata za naprawę uszkodzeń sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej spowodowanych przez inwestora lub wykonawcę

według kalkulacji indywidualnej

46.

Sprzedaż wody w ilości do 5 m3 na cele budowlane wraz z napełnieniem pojemników inwestora lub wykonawcy

85,00

47.

Zrzut nieczystości ciekłych do stacji zlewnej

7,53 zł/m3

48.

Wymiana albo dostarczenie nowego identyfikatora transponderowego w wyniku zniszczenia albo utraty dotychczasowego przez Dostawcę nieczystości ciekłych

35,00

49.

Wymiana albo dostarczenie nowego pilota do bramy w wyniku zniszczenia albo utraty dotychczasowego przez Dostawcę nieczystości ciekłych

70,00

50.

Wykrywanie awarii wodociągowych sprzętem specjalistycznym (geofon, korelator)

wg kalkulacji indywidualnej

51.

Usługa budowlana

wg kalkulacji indywidualnej

52.

Czyszczenie nietypowych odcinków kanalizacji sanitarnej (np. między  budynkiem a zbiornikiem bezodpływowym albo przydomową oczyszczalnią ścieków)

wg kalkulacji indywidualnej

53.

Przeróbka wewnętrznej instalacji wodnej (w zakresie układu pomiarowego, reduktora ciśnienia, domowego zestawu hydroforowego itp.)

wg kalkulacji indywidualnej

54.

Wymiana wodomierza służącego do opomiarowania studni indywidualnej w celu rozliczania ścieków odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej (usługa z plombowaniem; bez przeróbki instalacji)

115,00

55.

Opłata podwyższona za bezumowne korzystanie z gminnych urządzeń wodociągowych

(dotyczy przypadków wykrycia i ujawnienia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne staraniem własnym niezgłoszonego pisemnie nielegalnego podłączenia do sieci wodociągowej)

2 000,00

56.

Opłata podwyższona za bezumowne korzystanie z gminnych urządzeń kanalizacyjnych

(dotyczy przypadków wykrycia i ujawnienia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne staraniem własnym niezgłoszonego pisemnie nielegalnego podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej)

2 000,00

1 – do cen/stawek netto doliczany jest podatek VAT zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług

 

Załącznik do uchwały nr 1/2021 Zarządu PUK Zielonki sp. z o.o. z dnia 13 stycznia 2021 r.

CENNIK USŁUG POZATARYFOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH W ZIELONKACH SP. Z O.O. OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 LUTEGO 2021 R.

Lp.

Wyszczególnienie

Cena/stawka netto w zł

Stawka podatku VAT

Cena/stawka brutto w zł

1.

Czyszczenie kanalizacji na odcinku o długości do 50 m i średnicy do 160 mm

20,00 zł/m jednak nie mniej niż 300,00 zł za zlecenie

23%

24,60 zł/m jednak nie mniej niż 369,00 zł za zlecenie

2.

Czyszczenie kanalizacji na odcinku o długości ponad 50 m lub średnicy ponad 160 mm

według kalkulacji indywidualnej

23%

3.

Inspekcja TV kanalizacji na odcinku o długości do 50 m

300,00

23%

369,00

4.

Inspekcja TV każdych następnych 50 m kanalizacji

100,00

23%

123,00

5.

Przegląd przyłącza kanalizacyjnego wraz z inspekcją TV

400,00

23%

492,00

6.

Nawiercenie rurociągu z PE, PCV (bez materiałów)

200,00

23%

246,00

7.

Nawiercenie rurociągu stalowego, żeliwnego (bez materiałów)

300,00

23%

369,00

8.

Nawiercenie rurociągu z azbestu (bez materiałów)

400,00

23%

492,00

9.

Próba szczelności rurociągu

1 000,00

23%

1 230,00

10.

Zamknięcie zasuwy na przyłączu wodociągowym

100,00

23%

123,00

11.

Otwarcie zasuwy na przyłączu wodociągowym

100,00

23%

123,00

12.

Zamknięcie zasuwy sieciowej (zasuw sieciowych) na czas nie dłuższy niż 8 godzin

150,00

23%

184,50

13.

Otwarcie zasuwy sieciowej wraz z odpowietrzaniem

200,00

23%

246,00

14.

Otwarcie zespołu zasuw wraz z odpowietrzaniem (większy obszar)

według kalkulacji indywidualnej

23%

15.

Założenie korka pneumatycznego

130,00

23%

159,90

16.

Ściągnięcie korka pneumatycznego

130,00

23%

159,90

17.

Montaż hydrantu

według kalkulacji indywidualnej

23%

18.

Montaż zasuwy

według kalkulacji indywidualnej

23%

19.

Budowa albo przebudowa przyłącza lub sieci wodociągowej

według kalkulacji indywidualnej

23%

20.

Budowa albo przebudowa przyłącza lub sieci kanalizacyjnej

według kalkulacji indywidualnej

23%

21.

Sporządzenie projektu przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego

według kalkulacji indywidualnej

23%

22.

Sporządzenie projektu sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

według kalkulacji indywidualnej

23%

23.

Częściowy odbiór techniczny przyłącza lub sieci wodociągowej

100,00

23%

123,00

24.

Częściowy odbiór techniczny przyłącza lub sieci kanalizacyjnej

100,00

23%

123,00

25.

Ponowny odbiór techniczny przyłącza wodociągowego (np. po rozdzieleniu instalacji lub przeniesieniu wodomierza)

200,00

23%

246,00

26.

Opłata za nieuzasadnione wezwanie pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego

według kalkulacji indywidualnej jednak nie mniej niż 100,00 zł

23%

według kalkulacji indywidualnej jednak nie mniej niż 123,00 zł

27.

Odbiór techniczny wodomierza dodatkowego (sublicznika) wraz z plombowaniem

80,00

23%

98,40

28.

Wymiana wodomierza dodatkowego (sublicznika) zamontowanego na konsoli wraz z plombowaniem na urządzenie Sensus 15 (bez przeróbki instalacji)

100,00

23%

123,00

29.

Demontaż wodomierza na okres zimowy (nie dłużej niż od 1 października do 31 marca) na wniosek Odbiorcy Usług

100,00

23%

123,00

30.

Montaż wodomierza ściągniętego na okres zimowy na wniosek Odbiorcy Usług wraz z plombowaniem

100,00

23%

123,00

31.

Wymiana uszkodzonego lub rozmrożonego (z powodu niewłaściwego zabezpieczenia pomieszczenia albo studzienki) wodomierza o średnicy 1/2 cala albo 3/4 cala z winy Odbiorcy Usług

200,00

23%

246,00

32.

Wymiana uszkodzonego lub rozmrożonego (z powodu niewłaściwego zabezpieczenia pomieszczenia albo studzienki) wodomierza o średnicy 1 cal albo większego z winy Odbiorcy Usług

według kalkulacji indywidualnej

23%

33.

Założenie bądź wymiana nakładki radiowej do zdalnego odczytu w wyniku jej zgubienia bądź uszkodzenia w sposób uniemożliwiający jej dalsze wykorzystanie z winy Odbiorcy Usług

200,00

23%

246,00

34.

Plombowanie wodomierza po zgłoszonym zdjęciu plomby z przyczyn niezależnych od PUK Zielonki sp. z o.o.

15,00

23%

18,45

35.

Kontrola (sprawdzenie) działania wodomierza w autoryzowanej stacji badań

80,00

23%

98,40

36.

Ekspertyza działania wodomierza w urzędzie miar

według kalkulacji indywidualnej

23%

37.

Opłata za wezwanie pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego

według kalkulacji indywidualnej za każdą rozpoczętą godzinę pracy

23%

38.

Przywrócenie dostawy wody lub zdjęcie plomb z zaworów odcinających lub otwarcie przyłącza kanalizacyjnego po odcięciu/zamknięciu z winy Odbiorcy Usług

600,00

23%

738,00

39.

Opłata za nie dojście do skutku bądź przerwanie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego z winy inwestora lub wykonawcy

100,00

23%

123,00

40.

Opłata za nie dojście do skutku bądź przerwanie odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego z winy inwestora lub wykonawcy

100,00

23%

123,00

41.

Opłata za nie dojście do skutku zamknięcia zasuwy sieciowej (zasuw sieciowych) z winy inwestora lub wykonawcy

100,00

23%

123,00

42.

Opłata za samowolne odkręcenie lub zakręcenie zasuwy na przyłączu (nie dotyczy przypadków związanych z wystąpieniem awarii) lub sieci

300,00

23%

369,00

43.

Opłata za asystę techniczną nad budową, przebudową, modernizacją i wpięciem do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

100,00

23%

123,00

44.

Opłata za naprawę uszkodzeń sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej spowodowanych przez inwestora lub wykonawcę

według kalkulacji indywidualnej

23%

45.

Sprzedaż wody w ilości do 5 m3 na cele budowlane wraz z napełnieniem pojemników inwestora lub wykonawcy

75,00

23%

92,25

46.

Zrzut nieczystości ciekłych do stacji zlewnej

6,34 zł/m3

8%

6,85

47.

Wymiana albo dostarczenie nowego identyfikatora transponderowego w wyniku zniszczenia albo utraty dotychczasowego przez Dostawcę nieczystości ciekłych

30,00

23%

36,90

48.

Wymiana albo dostarczenie nowego pilota do bramy w wyniku zniszczenia albo utraty dotychczasowego przez Dostawcę nieczystości ciekłych

60,00

23%

73,80

49.

Wykrywanie awarii wodociągowych sprzętem specjalistycznym (geofon, korelator)

wg kalkulacji indywidualnej

23%

50.

Usługa budowlana

wg kalkulacji indywidualnej

23%

51.

Czyszczenie nietypowych odcinków kanalizacji sanitarnej (np. między  budynkiem a zbiornikiem bezodpływowym albo przydomową oczyszczalnią ścieków)

wg kalkulacji indywidualnej

23%

52.

Przeróbka wewnętrznej instalacji wodnej (w zakresie układu pomiarowego, reduktora ciśnienia, domowego zestawu hydroforowego itp.)

wg kalkulacji indywidualnej

23%

53.

Wymiana wodomierza służącego do opomiarowania studni indywidualnej w celu rozliczania ścieków odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej (usługa z plombowaniem; bez przeróbki instalacji)

100,00

23%

123,00

54.

Opłata podwyższona za bezumowne korzystanie z gminnych urządzeń wodociągowych

(dotyczy przypadków wykrycia i ujawnienia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne staraniem własnym niezgłoszonego pisemnie nielegalnego podłączenia do sieci wodociągowej)

2 000,00

23%

2 460,00

55.

Opłata podwyższona za bezumowne korzystanie z gminnych urządzeń kanalizacyjnych

(dotyczy przypadków wykrycia i ujawnienia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne staraniem własnym niezgłoszonego pisemnie nielegalnego podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej)

2 000,00

23%

2 460,00

56.

Opłata obniżona za bezumowne korzystanie z gminnych urządzeń wodociągowych1

(dotyczy przypadków samodzielnego i dobrowolnego pisemnego ujawnienia /zgłoszenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu/ własnego nielegalnego podłączenia do sieci wodociągowej)

1,00

23%

1,23

57.

Opłata obniżona za bezumowne korzystanie z gminnych urządzeń kanalizacyjnych1

(dotyczy przypadków samodzielnego i dobrowolnego pisemnego ujawnienia /zgłoszenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu/ własnego nielegalnego podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej)

1,00

23%

1,23

1 – obniżona stawka opłaty obowiązuje do dnia 31 lipca 2021 r.

KONTAKT

fb_button.jpg
qr_blisko.png

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

w Zielonkach Sp. z o.o.,

Siedziba: Węgrzce ul. Forteczna 3
32 - 086 Węgrzce

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
tel: 12 286-32-35, 12 285-02-61
fax: 12 306-70-09

 

Godziny pracy zakładu:

  • Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 15:00
  • Sobota, niedziela i święta: Nieczynne
  • Całodobowe zgłaszanie awarii: 12-285-02-61, 12-286-32-35.
  • W celu zgłoszenia awarii poza godzinami pracy, po usłyszeniu sygnału prosimy o pozostawienie nagrania na automatycznej centrali z podaniem swojego imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu bądź miejsca awarii oraz z krótkim opisem zdarzenia. Po zakończeniu połączenia należy oczekiwać na kontakt inżyniera dyżurnego, który nastąpi z numeru zastrzeżonego. Informujemy, że awarie usuwane są w trybie całodobowym, jednak dokładny czas interwencji jest uzależniony od liczby otrzymanych zgłoszeń, rodzaju i skali awarii. UWAGA! aby skutecznie zgłosić awarię, należy skorzystać z numeru niezastrzeżonego oraz dezaktywować w swoim telefonie funkcję odrzucania/blokowania numerów zastrzeżonych, w przeciwnym razie inżynier dyżurny nie będzie w stanie skontaktować się z osobą zgłaszającą awarię.
  • W razie wystąpienia problemów technicznych z telefonicznym zgłaszaniem awarii, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na  adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Subskrypcja e-mail

logo KRD.png

 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ W MAŁOPOLSCE

IBO

herb large