Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach sp. z o.o. informuje, że na terenie gminy Zielonki odczytów wskazań wodomierzy dokonuje czworo inkasentów będących naszymi pracownikami. Posiadają oni pisemne upoważnienia oraz legitymacje służbowe. Przypominamy również, że nasi inkasenci nie są uprawnieni do pobierania ani przyjmowania jakichkolwiek wpłat z tytułu rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Wpłaty od naszych Klientów (Odbiorców Usług) przyjmowane są wyłącznie w postaci bezgotówkowej na konto bankowe przedsiębiorstwa. Poniżej zamieszczona została tabela z podziałem gminy na rejony obsługiwane przez poszczególnych inkasentów wraz z miesiącami odczytów, a także ich numery telefonów służbowych. W przypadku braku możliwości dokonania odczytu wskazania wodomierza przez inkasenta, prosimy o umówienie się na odczyt w dogodnym dla Państwa terminie, ewentualnie o przekazanie nam odczytanego samodzielnie wskazania: telefonicznie – 12-285-02-61, 12- 286-32-35, e-mailem – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez IBO.

ODCZYT STANOW WODOMIERZYKontakt mailowy z inkasentami:

Dariusz Żółciak Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Patryk Wodecki Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Robert Wodecki Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Krzysztof Raputa Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednocześnie, ze względu na wciąż niestety występujące, a czasem notorycznie powtarzające się problemy z dostępem do wodomierzy i innych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych (brak jakiegokolwiek kontaktu przez dłuższy czas, celowe niewpuszczanie pracowników przedsiębiorstwa, wolno biegające psy, zasłonięte i zamurowane wodomierze, zakopane zasuwy itp.), zwracamy Państwa uwagę na wybrane przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 139), regulujące kwestię wstępu pracowników przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do domów lub na posesje Klientów oraz kwestię naruszania przez Klientów przepisów tej ustawy:

“Art. 7. Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 4–7, w celu:
1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;
2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;
3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo;
4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;
5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;
6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1, tak stanowi.

Art. 28. 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł.
2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:
1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych
lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;
2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7.
3. (uchylony)
4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.
4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.
5. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.
6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia”.

KONTAKT

fb_button.jpg
qr_blisko.png

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

w Zielonkach Sp. z o.o.,

Siedziba: Węgrzce ul. Forteczna 3
32 - 086 Węgrzce

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
tel: 12 286-32-35, 12 285-02-61
fax: 12 306-70-09

 

Godziny pracy zakładu:

  • Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 15:00
  • Sobota, niedziela i święta: Nieczynne
  • Całodobowe zgłaszanie awarii: 12-285-02-61, 12-286-32-35.
  • W celu zgłoszenia awarii poza godzinami pracy, po usłyszeniu sygnału prosimy o pozostawienie nagrania na automatycznej centrali z podaniem swojego imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu bądź miejsca awarii oraz z krótkim opisem zdarzenia. Po zakończeniu połączenia należy oczekiwać na kontakt inżyniera dyżurnego, który nastąpi z numeru zastrzeżonego. Informujemy, że awarie usuwane są w trybie całodobowym, jednak dokładny czas interwencji jest uzależniony od liczby otrzymanych zgłoszeń, rodzaju i skali awarii. UWAGA! aby skutecznie zgłosić awarię, należy skorzystać z numeru niezastrzeżonego oraz dezaktywować w swoim telefonie funkcję odrzucania/blokowania numerów zastrzeżonych, w przeciwnym razie inżynier dyżurny nie będzie w stanie skontaktować się z osobą zgłaszającą awarię.
  • W razie wystąpienia problemów technicznych z telefonicznym zgłaszaniem awarii, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na  adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Subskrypcja e-mail

logo KRD.png

 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ W MAŁOPOLSCE

IBO

herb large